Bayır aşağı paldır küldür giden Cumhuriyet tarihine gerçekçi bir bakış..

Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi, toprakları içinde eşit haklara sahip, birey bilinci içinde yetişmiş vatandaşlık kavramını esas alır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri bu felsefeye karşı çıkan kesim; toprak ağaları, feodal beyler, şeyhler, hocalar gibi cehaletten beslenen leş kargaları olmuştur. Bu eğitimsiz leş kargalarına karşı çıkan Atatürkçü, ilerici ve aydın insanlar güneydoğuda, Tunceli’de kürt düşmanı ve faşist ilan edilip Anadolu'nun diğer bölümlerinde ise kafir ve dinsiz diye yaftalanmışlardır. Bu fişlenen aydın kesim, her toplumsal hak ve adalet arayışında copla, mermiyle boğuşmuştur. Hakkını aradığı için “vatan haini” olarak tanımlanmıştır.

Unutulmamalıdır ki: M.Kemal Atatürk bu ülke için en şanslı istisnaydı. Ne yazık ki bu istisna da her güzel olan şey gibi çok kısa sürdü. Ata vefat eder etmez hemen 11 Kasım 1938'den itibaren aslına rücu etmeye başlayan bu topraklar, aslında hep bir ortadoğuydu. Bu bataklık üzerinde yaşayan halk ise tüm modernleşme çabalarına rağmen medeni toplum bilincine erişemedi ve ne yaptığından habersiz bir şekilde günübirlik yaşayarak kul ve reaya olmanın ötesine geçemedi.

Şimdi böyle bir toplumda ekonomik ilişkilere baktığımızda ise herkesin birbirini yakalayıp yağını söğüşlemeye çalıştığı bir düzen hakim olduğunu görmekteyiz. Eğer böyle bir katakulli düzeni, ekonomide ana güdü olursa cinayet, rant, yolsuzluk ve büyük çaplı hırsızlık olayları da her dönem muhakkak kendini tekrar eder. Medeniyetten uzak herkesin birbirini çarpmaya çabaladığı bir yağma düzeninde asıl soru şunlar olmalıdır: ‘Kim leş, kim leş yiyen karga ?’, ‘Maddi-manevi olarak kim kimi söğüşlüyor?’

Şimdi genel vaziyet bu çerçevede iken kültürü olan fakat medeniyeti olmayan böyle bir toplumun gidişatından, muasır medeniyetler seviyesini ummak ya da bu gidişata evrensel bir mutluluk şeması çizmek ancak leş kargalarının değirmenine su taşır. Gerçekçi olun tünelin sonu bombok bir yere çıkmıyor mu?

(yazar: @aegeanocturnes )

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me