Şu saatten sonra bizde ölüme kadar sürecek bir hırs var. Asla duygu yok, merhamet yok, taviz yok!!

Aegeanocturne.

--

--

--

İçerik üretir. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturnes

aegeanocturnes

İçerik üretir. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

More from Medium

Egypt After Dark (1st Draft, Attempted Prelude)

How To Play Cool Neoclassical Guitar Licks That Sound Great

ValerStudios: An Elegant Way To Integrate Your Business Into The Blockchain And Crypto World