Biz bu ülkeyi çocukluktan beridir çok sevdik ama o bizi yıllardır hiç sevmedi, bize her seferinde art niyetle yaklaştı.
-Yetmedi bizi rezil geleceğinin kölesi olarak hesap etti.
Dahası bize bir gençlik borçlandı. Onu da geri ödeyecek gibi durmuyor.
Bari biz ondan bu borcu faiziyle tahsil edelim ki hayatın bir anlamı olsun.

X Kuşağı ve Boomer’lar olarak yediniz, sömürdünüz, maddi ve manevi ülkenin tüm değerlerini hunharca talan ettiniz ve ettirdiniz. Y ve Z kuşaklarına ülkesiyle övünecek ülkesinde sahip çıkacak hiçbir güzellik bırakmadınız.

Şu saatten sonra bizde ölüme kadar sürecek bir hırs var. Asla duygu yok, merhamet yok, taviz yok!!

Aegeanocturne.

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me