BTC SOPR İndikatörü Nedir?

indikatör=osilatör=gösterge

SOPR Nedir?

SOPR Türkçe ifade ile: ‘Bitcoin Harcanan Çıktı Kar Oranı’ demektir.

SOPR = Satış Fiyatı/ BTC Yaratma Maliyeti

Turuncu grafik Sopr değerini gösterir. Grafik 1'e yaklaştığında yapılan satışların çok küçük kârlarla ya da başa baş noktasında yapıldığını gösterir

Yazar: Aegeanocturne

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me