Eğer işsizlik küresel olarak artıyorsa kapitalizmin revizyonu söz konusudur. bkz.2008 krizi ve 2020 krizi (Mülkiyeli yıllardan bir not)

--

--

--

İçerik üretir. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturnes

aegeanocturnes

İçerik üretir. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

More from Medium

What is Khul Ke’s Roundtable — Benefits & Features

Best Practices when Implementing the solution

CS 373 Spring 2022 — Week 9

Let’s Peek-a-boo

Galleys cutting through rocks, created by flash floods leaving a pattern of ripples on them.