aegeanocturnes

Sign in

86 Followers

86 Followers

 • era

  era

  Mechanical Engineer, Madman, Writer of His Own World... https://www.linkedin.com/in/eraybasol

 • Korbin Brodmann

  Korbin Brodmann

  Her şeyin felsefesi ve felsefe hakkında her şey. (instagram: felsefemuhendisi)

 • Emin

  Emin

 • Kerem

  Kerem

 • İpek Güngör

  İpek Güngör

 • Berika Ergan

  Berika Ergan

  Okuyan, araştıran, sorgulayan biri. Çevre Mühendisi Master öğrencisi Hayatı “ öğrenmeye devam etme süreci” olarak tanımlayabilirim.

 • Melis

  Melis

  Bolca kayboluşsal, çokça yeniden varoluşsal.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store