Inovasyon nedir? Dijital çağda Türkiye neden inovasyon yapamıyor?

Siyasal islamın beyne satılık medyayla zerk ettiği zehirler ile gerçeği ayırt edemeyen, zıt fikirlere maruz kalmayan ve en önemlisi özgürce karar vermeyi öğrenemeyen bireyler ne şahsi ne de iş hayatlarında başarılı olabilirler. Bu bireyler yıkık ve bitik bir halde yoksulluğun pençesinde ya tanrıya ya da devlete el açıp dururlar.
Böyle bireylerden oluşan toplumlar ise sürekli sistematik hatalar yapar ve asla inovasyon yapamaz. Çünkü inovasyon var olanı yani genel kabul göreni sorgulama sanatıdır.

Siz kendiniz karar verin bu ülkede bir inovasyon veya ülkeye katma değer sağlayacak bir yeni bir buluş yapılabilir mi? Hadi öptüm. aegeanocturnes

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me