Kanal İstanbul Neden Sakıncalı?

Kanal İstanbul tezgahı yapılınca ne olacak?

Kanal İstanbul’un gerçek yapım amacı nedir?

Ekonomi, yol ve inşaat vasıtasıyla milyonların sırtından çok küçük bir zümreye sürekli kaynak aktarmak demek değildir! Bu bir kısır döngüdür.
Yerli halka din, iman, millet, allah, gayret dayanın şu piramidi de hayırlısıyla inşa edelim. Yabancıya ise, gelin satın alın tatil yapın, keyfini sürün, döviz getirin!!!
Ekonomi, Norveç, Finlandiya, Kanada gibi toplumun genelinin refah düzeyini artırmaktır, sadece elit küçük bir zümre eş-dostun refah düzeyini değil.

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me