Türkler sefalet bağımlısı mı? Türkler için geri kalmışlıktan kurtuluş yok mu?

Türkiye her kuşakta kendisini seven evlatlarını yedi, astı, hapsetti, yurtdışına sürdü. Bir yandan astıklarına yanarken bir yandan da yenilerine darağaçları vaat ederek umudunu yitirmiş bir korku cumhuriyetine dönüştü.

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me